• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu

  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Klarenbach.
  • E-mail: sp2bytom@gmail.com
  • Telefon: 32 282-12-17

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu
  • Adres: ul. Arki Bożka 21
   41-910 Bytom
  • E-mail: sp2bytom@gmail.com
  • Telefon: 32 282-12-17

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu można dojechać liniami tramwajowymi oraz liniami autobusowymi. Odległość do najbliższego przystanku wynosi 200 m.

  Na terenie szkoły znajduje się bezpłatny parking. 

  Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Arki Bożka. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia – dwa od strony sektora sportowego oraz wejście od strony parkingu wewnętrznego.

  Wejście do szkoły jest zamykane elektromagnetycznie (domofon).

  Jest możliwość wejścia i uczestniczenia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma informacji głosowych.

  Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

  W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.